จำนวนการเข้าชม 1695 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์

Nogift Policy

วันที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 10:12:41 เข้าชม 67

เพิ่มเติม »

งบการเงินโรงพยาบาลนาโพธิ์ ปี 2566

วันที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 10:09:04 เข้าชม 136

เพิ่มเติม »
OnePage

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล (Hospital Profile)

ข้อมูลโรงพยาบาล (เพื่อการติดต่อสื่อสาร)
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลนาโพธิ์
โรงพยาบาลนาโพธิ์ ได้จัดสร้างขึ้นและเปิดให้บริการในวันที่ 7 ตุลาคม 2528 เริ่มต้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และได้ขยาย เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี พ ศ.2538 มีเนื้อที่จำนวน 28 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา รับผิดชอบประชากรจำนวน 33,383 คน ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : โรงพยาบาลนาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์ : 044-681152, 044-681137 ที่ตั้งโรงพยาบาล: ตั้งอยู่เหนือสุดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวจังหวัด 80 กิโลเมตร เป็นเขตรอยต่ออำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อประชาชนสุขภาพดี Show

วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลคุณภาพผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อประชาชนสุขภาพดี" หมายถึงการตั้งเป้าหมายให้โรงพยาบาลเป็น สถานที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพสูงสุด โดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอัจฉริยะมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ป่วยและประชาชนทั่วไป วิสัยทัศน์นี้สามารถแยกอธิบายเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้:
1.โรงพยาบาลคุณภาพ: โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการรักษาและบริการที่สูง มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรักษา การดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการ และความปลอดภัยของผู้ป่วย
2. ผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ: การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอัจฉริยะ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และเทคโนโลยีอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค การรักษา และการติดตามผลการรักษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความผิดพลาด
3. เพื่อประชาชนสุขภาพดี: การมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยไม่เพียงแต่รักษาโรค แต่ยังเน้นการป้องกันโรค การส่ง เสริมสุขภาพ การให้ความรู้และการดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัย
การผสานกันของทั้งสามส่วนนี้จะทําให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงและทันสมัยแก่ประชาชน ช่วยให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ
โรงพยาบาลที่เอื้อต่อการเยียวยา สร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี มี มิตรไมตรีต่อผู้รับบริการ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง Show
พันธกิจ "โรงพยาบาลที่เอื้อต่อการเยียวยา สร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี มีมิตรไมตรีต่อผู้รับบริการ มีการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง" มีเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้ โรงพยาบาลสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ โดยพันธกิจนี้สามารถแยกอธิบายเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้:
1. โรงพยาบาลที่เอื้อต่อการเยียวยา: การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ของผู้ป่วย การให้การดูแลที่เหมาะสมและอบอุ่นเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจและปลอดภัย
2. สร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม: การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลผู้ ป่วย เพื่อเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพในการรักษาและดูแลสุขภาพ
3. เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี: การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยในการรักษา วินิจฉัย และดูแลสุขภาพ เช่น การใช้ระบบ AI ใน การวินิจฉัยโรค การใช้ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในกระบวนการรักษา เป็นต้น
4. มีมิตรไมตรีต่อผู้รับบริการ: การให้บริการที่มีความเป็นมิตร เอาใจใส่ และให้ความสําคัญกับความต้องการและความรู้สึกของ ผู้รับบริการ สร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจในการรับบริการ
5. มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ: การบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ การจัดสรร ทรัพยากรและการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อลดความซํ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
6. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง: การมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของการบริการทางการแพทย์และการบริหารงานอย่างต่อ เนื่อง การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและ ประชาชนได้อย่างดีที่สุด
    พันธกิจนี้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยและประชาชนสามารถไว้วางใจและพึ่งพาในการรักษา และดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด


ค่านิยม NAPHOX
ค่านิยม NAPHOX แสดงถึงหลักการและแนวทางในการทํางานและให้บริการในโรงพยาบาล โดยแต่ละตัวอักษรใน NAPHOX มี ความหมายเฉพาะเจาะจงดังนี้: Show
1. N (Never Give Up - อย่ายอมแพ้):
การไม่ยอมแพ้ต่อความยากลําบากและความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทํางานและการดูแลผู้ป่วย พยายามหา วิธีแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให่บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย
2. A (Achiever - ตั้งเป้าสู้ความสําเร็จ):
การตั้งเป้าหมายในการทํางานและมุ่งมั่นในการบรรลุผลสําเร็จ ไม่วอาจะเป็นในการให้บริการ การดูแลผู้ป่วย หรือการ พัฒนาตนเองและองค์กร มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดีและมีคุณภาพ
3. P (Positive Thinking - สร้างความคิดบวก):
การมีทัศนคติที่ดีและคิดบวกในการทํางานและการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการมองโลกในแง่ดีและการสร้างสรรค์ บรรยากาศที่ดีในการทํางานและการดูแลผู้ป่วย
4. H (Harmony - สร้างความรวมมือ):
การทํางานร่วมกันอย่างเป็นทีม การสร้างความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการและการดูแลผู้ป่วย
5. O (Opportunity - สร้างโอกาส):
การมองหาหรือสร้างโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ การหาวิธีใหม่ๆ และนวัตกรรมในการดูแล สุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและบริการที่ดีที่สุด
6. X (Experience - ส่งมอบการดูแลสุขภาพที่ดี):
มอบประสบการณ์การดูแลรักษาและการบริการที่ดีให้กับผู้ป่วยที่มารับการรักษา (Customer experience) การรวมค่านิยมเหล่านี้เข้าด้วยกันแสดงถึงการมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ โดยมีการไม่ยอม แพ้ต่ออุปสรรค มุ่งสู่ความสําเร็จด้วยทัศนคติเชิงบวก ทํางานร่วมกันอย่างเป็นทีม มองหาโอกาสในการพัฒนา และใช้ประสบการณ์ ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ค่านิยมนี้ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งพาได้สําหรับผู้ป่วยและ ชุมชน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านที่ระบุเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของโรงพยาบาลเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถอธิบายได้ดังนี้: Show

1.ด้านการให้บริการ (Service Delivery):
มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงและเข้าถึงได้ง่าย โดยครอบคลุมทั้งการ รักษาโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ การปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและตอบ สนองความตองการของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
2.ด้านกําลังคน (Health Workforce):
การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อ เนื่อง รวมถึงการจัดการทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของโรงพยาบาล
3.ด์านระบบสารสนเทศ (Information System):
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการทํางานของโรงพยาบาล การใช้เทคโนโลยีในการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจ การวางแผน และการปรับปรุงการให้บริการ รวมถึง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย
4.ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วัคซีนและเทคโนโลยี (Medical Product, Vaccine, Technology):
การนําผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วัคซีน และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการรักษาและการดูแลสุขภาพผู้ป่วย เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความแม่นยําในการรักษา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ และการดูแลผู้ป่วย
5.ด้านการเงิน (Financing):
การจัดการและบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดําเนินงานได้อย่างยั่งยืน การวางแผน และการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม การหาแหล่งทุนและการใช้ทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.ด้านภาวะผู้นําและการอภิบาลระบบ (Leadership/Governance):
การพัฒนาภาวะผู้นําและการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความ ยุติธรรมในการบริหารงาน การวางแผนกลยุทธ์และการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการตัดสินใจและการดําเนินงาน
การนํายุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านนี้ไปปฏิบัติจะช่วยใหโรงพยาบาลสามารถพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรและมี คุณภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนในระยะยาว

เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่มีความสุข
3. ระบบสุขภาพยั่งยืนดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ขอเพิ่ม ลบ แก้ไข และสร้างรายงานข้อมูลผู้ป่วยใน HoSxP
16 พ.ค. 2567 14:20:56 ดาวน์โหลด 29
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567
17 พ.ค. 2567 09:34:54 ดาวน์โหลด 29
คู่มือวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
19 พ.ค. 2567 09:40:25 ดาวน์โหลด 24
โปรแกรม Eoffice
1 มิ.ย. 2567 12:42:11 ดาวน์โหลด 106
ติดต่อเรา

103 หมู่ 8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์ 044-681152, 044-681137