วันคล้ายวันประสูต เจ้าฟ้าทีปังกร
วันคล้ายวันประสูต เจ้าฟ้าทีปังกรโรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230      044-681152, 044-681137