ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230      044-681152, 044-681137